Circuits en sèrie

Monta los esquemas siguientes y anota en las tablas los valores de tensión e intensidad en las bombillas. ¿Qué observas entre estos dos circuitos?. ¿Brillan de la misma forma todas las bombillas?. ¿Qué ocurre si se desconecta una de las bombillas del circuito A?. Dibuja el esquema normalizado.

Activitats. Estructures

Què és una estructura?

Identifica algunes estructura de la teva ciutat i tracta d’explicar algun tipus d’informació sobre la seva constitució.

Explica la evolució dels materials i les extructures al llarg de la història.
Disenya una estructura que tingui els elements següents: bigues, pilars, arcs i tirans